موضوع : مقایسه فنی و اقتصادی سقف کرمیت و سقف عرشه فولادی  .

 

 

 • محاسبه فنی

 

مثال : سقف با  دهانه 6 متری و بار زنده 200  و بار مرده 550

 

الف: تیرچه کُرمیت:

 فولاد مصرفی در تیرچه به ازای هر متر مربع سقف (کیلوگرم بر متر مربع)     10

آرماتور حرارتی (طبق استاندارد12977 اجرای آرماتور حرارتی در یک جهت است ولی  برخی از مصرف کنندگان در دو جهته اجرا می نمایند) در اینجا دو جهته محاسبه شده است. (کیلوگرم بر متر مربع)

3.15
 --------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
مجموع فولاد مصرفی در هر متر مربع سقف(کیلوگرم بر متر مربع)  :         13.15
   

       

ب: محاسبه فنی سقف عرشه فولادی

 

فاصله تیر ممان زیر عرشه 1.5 متر  
حداقل ضخامت سقف بر اساس مبحث دهم   (سانتیمتر مربع)   L/20=30
ارتفاع عرشه 6 سانتی متر، ضخامت بتن روی عرشه 6 سانتی متر استفاده از تیرآهن NP180    
 -------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
مجموع ضخامت سقف (ارتفاع تیر+ارتفاع  عرشه + بتن روی عرشه  به سانتیمتر) :  30=6+6+18

 

    

 • محاسبات نشان می دهد تیرNP180 در زیر عرشه به فاصله 1.5 متر برای بار وارده کفایت می کند.

 

بنابراین وزن فولاد بر متر مربع سقف(کیلوگرم بر متر مربع):             12.5=18.8/1.5 
وزن عرشه با ضخامت mm 9 /0 (حداقل) -(کیلوگرم بر متر مربع) :         9.34 

حرارتی شماره 8  دوجهته به فاصله 25 سانتی متر مرکزبه مرکز  (کیلوگرم بر متر مربع)

                           3.15=2*0.785*4*0.5 

 -------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
مجموع  فولاد مصرفی(کیلو گرم بر متر مربع):     24.99

 

   

نسبت فولاد مصرفی سقف کرمیت به سقف عرشه فولادی:  0.53=13.15/24.99

                                        

 حجم بتن مصرفی:

بر اساس استعلام از شرکت های تولید بتن درهر دو سقف حجم بتن مصرفی حداکثر یک متر مکعب بتن برای 9 متر مربع سقف می باشد.

 

 

2- مقایسه قیمت سقف:

 

الف: سقف کرمیت:

تیرچه (قیمت روز25 شهریور 96)  :     متر مربع / ریال 295000=29500*10
اجرا با قالب فلزی یا پلاستیکی قابل برداشت:          متر مربع / ریال 150000
 --------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
 مجموع کل:   متر مربع / ریال 345000

 

ب: عرشه فولادی  (قیمت روز25 شهریور 96)

بهای ساخت و اجرای NP180 همراه با اسکلت ساختمان  (12.5=18.8/1.5)     متر مربع / ریال  468750 =37500*12.5
نصب عرشه+ بهای عرشه+ بهای گلمیخ و جوشکاری و..         متر مربع / ریال 375000
 ---------------------------------------------  ----------------------------------------
مجموع کل:    متر مربع / ریال 843750

             

 

نسبت قیمت متغیرها :          2.44=843750/345000

  

 • در برآورد فوق هزینه بتن و حرارتی به طور مساوی در نظرگرفته شده و لذا در محاسبات منظور نگردیده است.

 

 

 • دیدگاه و بررسی:

 

 • بار قائم : هر دوسقف در مقابل بار قائم دارای شرائط مساوی هستند.
 • بار افقی : طبق آئین نامه 2800 دیافراگم سقف مانند یک جان تیر مرتفع می باشد که به بال های متشکل از عناصر حدی متصل هستند و دارای عمل تیرعمیق می باشند.

با توجه به نکته فوق عناصر جان و بال باید با یکدیگر دارای ارتباط باشند تا برش در ارتفاع جان را توزیع نمایند. از آنجائیکه شتاب زلزله در مرکزثقل تیر( که تقریباً مرکز ضخامت سقف است) ایجاد نیروی افقی می نمایند دو گونه رفتار در سقف می توان دید:

الف: عرشه فولادی : دال سقف روی تیرآهن نشسته (شکل زیر) .بنابراین برش حاصله از نیروی ایجاد شده در دال سقف(جان دیافراگم) فقط از طریق برشگیر ها به بال ها منتقل می شود در واقع فیوز عملکرد دیا فراگمی سقف به مقاومت برشگیرها (گلمیخ ها) مربوط می شود.(کل برشگیرها.بااحتساب تیرهای فرعی)

ضمنا باید توجه داشت که مرکز مقاومت باربری زلزله بعلت همین رونشینی جان دارای خروج از مرکزیت بوده و درگلمیخ  های ایجاد ممان نیز می نمایند که باید در طراحی دیده شود.

 

 

 

 

ب: در سقف کُرمیت، جان تیر در داخل عناصر حدی قرار گرفته و بتن به صورت اتکای به عناصر حدی تکیه دارد و باید برش ایجاد شده در جان به حدی بالا رود که در بتن و تیرچه های درون آن به صورت ضربدری تخریب ایجاد گردد، که یک ملاحظه کلی مشخص  می کند که این فیوز از چه قدرت بالائی برخوردار است وحتی می توان گفت که در این روش جان تیر مرتفع با ایجاد عمل میدان کششی مقاومت بسیار بالائی دارد

 

 

 

عمل خرپائی سقف و خط چین ها خطوط عمل میدان کششی در تیر عمیق هستند.(خرابی نهائی در زلزله).جوش شدن تیرچه های کرمیت بــه سازه فولادی در فواصل حدود 75 سانتیــمتر کمک شایان توجهی به این رفتار می کند

 

 

 

 • سرعت اجرا: به نظر می رسد که سرعت اجرا در سقف های عرشه فولادی بسیار بالاست .اما به علت ورودگروه های مختلف اجرائی و زمان های تنظیم بین آن ها سرعت واقعی این گونه نیست.با مراجعه به یک کارگاه و زمان گیری این موضوع کاملا روشن می شود.
 • در هر طبقه ساختمان سقف عرشه ،به علت رو نشینی ،حداقل 12 سانتیمتر به ضخامت سقف می افزاید که در ساختمان های باتعداد طبقه زیاد ممکن است مناسب نباشد.

 

 

 • نتیجه گیری:

باید در نظر داشت که همه ساله مقادیر عظیمی فولاد وارد مملکت می شود و وظائف ما به عنوان مهندس حفظ وحراست ازمنابع و ثروت ملی در کنار امنیت و اقتصاد مشتری است. 

 با توجه به قیمت بالا و مقادیر مصرف فولاد و حساسیت جوشکاری گلمیخ ها و استفاده از ورق گالوانیزه در عرشه و قیمت نسبتا بالاوفقدان یک آئین نامه واستانداردمشخص،شاید بهتر است مشاورین و محاسبین محترم با نگاهی عمیقتر به تجویز آن اقدام و مشتری را نیز از محدودیت و قیمت آن، مخصوصا احتساب بهای تیر زیرعرشه در بهای سقف و نه در بهای اسکلت، مطلع سازند.

 

 

 • ضمائم:
 • ریز قیمت سقف عرشه ( قیمت ها در تاریخ 25/6/96)
  مت هر مترمربع 70000تا80000 ریال
جرثقیل بالا بردن ورق عرشه     قیمت هر متر مربع10000 ریال
گل میخ    قیمت هر مترمربع 30000ریال
برق- ژنراتور   قیمت هرمترمربع15000ریال
آرماتور شبکه جوشی و بتن توسط کارفرما تهیه می شود.  

       

 • اجرای تیر زیر عرشه به همراه سازه ( قیمت ها در تاریخ 25/6/96)
 • مصالح واجرای سازه جوشی : 37000ریال بر کیلو گرم
 • مصالح واجرای سازه پیچو مهره : 40000ریال بر کیلو گرم

 

 • و نگاهی به بعضی تبلیغات در اینتر نت ومطبوعات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برو بالا