رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
مشخصات برای طراحی به روش بار ومقاومت ضریبدار

مشخصات برای طراحی به روش بار ومقاومت ضریبدار

مشخصات برای طراحی به روش بار ومقاومت ضریبدار
برای اعضاء تک نبشی.(LRFD)

مترجم مهندس محمدجعفرکرمی:
Load and Resistance Factor Design Specification for Single – Angle members.(LRFD)
Translation by Mohamad JAFAR kormi C. Eng
هدف از ارائه این مشخصات AISC آن است که برای طراحی های روزمره وتکراری ضوابط آیینامه ای رابرای دفاتر ارئه نماید .این مشخصات وتفسیرمجزا به برسی اعضاء بانبشی تکی پرداخته تاراهنمایی لازم رابرای شکل های پیچیده ترسازه ای تحت بارها وشرایط بارگذاری وتکیه گاهی مختلف ارائه کند .
ضوابط تجدید نظرشده طراحی باربری تکی نبشی ها به اتفاق نظرکمیته 12نفره انجمن فولاد امریکا موردتایید قرارگرفته است . دراین کتاب مشخصات طراحی ومقاومت ضریبدار برای اعضاءتک نبشی در کشش ،برش ،فشار ،خمش ونیروهای ترکیبی اعضاء درخمش وکشش محوری واعضاءدر خمش وفشارمحوری ودرنهایت تفسیری بر مشخصات طراحی بارومقاومت ضریبدار برای اعضاء تک نبشی پرداخته است.

بازگشت به بالا