رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
مشخصات برای طراحی باروش مقاومت مجاز

مشخصات برای طراحی باروش مقاومت مجاز

 مشخصات برای طراحی باروش مقاومت مجاز
( برای اعضاء تک نبشی.ASD)

Specification for Allowable Stress Design for Single Angle Members .
Translation by Mohamad Jafar Kormi C . Eng.
هدف ازارائه این مشخصات AISC آن است که برای طراحی های روزمره وتکراری ضوابط آیینامه ای را برای دفاترمحاسباتی ارائه نماید.
این مشخصات وتفسیرمجزا به بررسی اعضاءبانبشی تکی پرداخته تاراهنمایی لازم رابرای شکل های پیچیده تر سازه ای تحت بارها وشرایط بارگذاری وتکیه گاهی مختلف ارائه کند. ضوابط طراحی ASDبرای نبشی های تکی بوسیله گروه همکاری کمیته اعضاءتک نبشی Committee on Single Angle Members تهیه شده است . همکاری :Structural Stability Research Council Task Group برای تهیه وبازبینی وتاییدآن موردقدردانی قرار گرفته و کمیته مشخصات AISC این مشخصات را بازبینی نموده است . دراین کتاب درباره تنش ،کشش ،برش وخمش حول محورهای اصلی ،نبشی بابال های مساوی وبا ل های غیرمساوی ،تنش ترکیبی سخن رفته ودرنهایت باتفسیر به پایان می رساند

بازگشت به بالا