رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری

 شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری را از سال 1385 با بلوک پلی استایرین   شروع کرد. سپس استفاده از بلوک پلیمری (پلاستیکی)  قابل برداشت را به صنعت سقف ساختمان معرفی نمود. این قالب همراه قالب های فلزی قابل برداشت ، قبل از آن و هم زمان مورد استفاده واقع  شد. سقف کامپوزیت کُرمیت با استفاده از قالب فلزی قابل برداشت سال هاست که مورد استفاده عموم بوده و هست. اما بلوک پلیمری بعلت پائین تر بودن وزن آن از قالب فلزی کارآمد تر است. این سقف با حدود 240کیلوگرم بر متر مربع سبک ترین سقف در میان سیستم های رایج سقف است. استفاده از  بلوک پلیمری  قابل برداشت به زیبائی و کارآئی سقف افزوده است.

"<yoastmark

 

تاثیر استفاده از بلوک پلیمری در نیروی مقاوم برشی سقف کُرمیت.

همانطور که در ودیو زیر دیده می شود از مزایای عالی بلوک پلیمری میزان نفوذ بتن در جان تیرچه می باشد . این موضوعد باعث افزایش مقاومت برشی تیرچه می گردد.برای محاسبه این تاثیر به  این مقاله  در بخش برش تیرچه مراجعه فرمائید.

ریب وزیر سقف:

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری-Removable Formwork for Kormit Deck Roof Systems

Removable Formwork for Kormit Deck Roof Systems

نفوذ مناسب بتن در جان تیرچه کُرمیت:

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری-Removable Formwork for Kormit Deck Systems

Removable Formwork for Kormit Deck Systems

زیر سقف بعد از باز شدن بلوک پلیمری:

Removable Formwork for Kormit Deck Systems

Removable Formwork for Kormit Deck Systems

شناژ  یا ریب  (Bridges) در این قالب امکان یکپارچگی سقف و سازه(Integrity) بر اساس آئین نامه  ACI 318 14  در بخش 8 و 9 بهتر فراهم می کند.

با استفاده از تیرچه کُرمیت و بلوک پلیمری با فاصله مرکز به مرکز 75 سانتیمتر  سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از بلوک پلیمری کمک شایانی به زیبائی سقف کُرمیت می کند.

این سقف با وزن حدود240 کیلوگرم در متر مربع سبکترین سقف بین سقف های رایج می باشد.

بلوک پلیمری در ابعاد 100X61X24 , 50X61X24 سانتیمتر می باشد. ته بند بلوک  برای کناره های پل های ساختمان می باشد. همچنین در کناره های شناژها و ریب ها بکار می رود. اگر جنس این بلوک ها و ته بند ها مناسب باشد به تعداد تکرار زیادی می توان از آن استفاده کرد.

شرکت کُرمیت پارس استفاده از بلوک پلیمری را در سقف کُرمیت پیشنهاد می کند.

بازگشت به بالا