شرکت کرمیت پارس افتخار داردکه بعد از 16 سال تلاش مستمر موفق گردید استاندارد ملی شماره 12977 تحت عنوان تیرچه با جان باز در ترکیب با بتن را با کمک و همیاری اساتید محترم دانشگاه و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ودیگر عزیزان به ثبت برساند. بخش فنی این استاندارد بر اساس محتویات نشریه 151 سازمان مدیریت کشور پایه ریزی شد که خود برگرفته از آئین نامه های معتبر  AISC,ACI,SJI پایه ریزی شده بود.این شرکت بر آن است که با لینک نمودن روابط مورد استفاده به روابط پایه ای بتواند مطالب این استاندارد را به روز نگهدارد.

 
برو بالا