براساس بند 10-3-4-3 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، در در ناحیه بحرانی تیر قاب ویژه که از بر ستون شروع و تا حدود 1.5 برابر کل ارتفاع پل ادامه می یابد، نمی توان از جوشکاری برای اتصال تیرچه به پل استفاده نمود. بنا براین اتصالات زیر برای اجرای تیرچه کُرمیت در این ناحیه پیشنهاد می گردد.
 
برو بالا