جوشکاری فولاد.
مترجم بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس


Welded Joint Design . Author , Hincks, John Geffrey
این کتاب حاوی مطالب کاربردی بسیار مفید در مورد انواع جوش و جوشکاری روی فولاد است.
در فصل اول در خصوص جوشکاری با قوس الکتریک، اعم از دستی ویا اتوماتیک با الکترود پوشش دار ویا جوش زیر پودری و جوشکاری زیر پوشش گاز و در فصل دوم در خصوص انواع فولاد ،ترکیبات شیمیائی ،اثر جوش در فولاد و در فصل سوم در خصوص پیچیدگی قطعات در اثر جوشکاری وتنش پسماند و در فصل چهارم اصطلاحات و تعاریف اعم از جوش و اتصالات، خصوصیات یک جوش کامل،انواع جوش ،بعد جوش ،اتصالات گوشه و در فصل پنجم در خصوص آماده سازی برای جوشکاری ودر فصل ششم در خصوص علائم رایج جوشکاری روی نقشه و در فصل هفتم اتصالات جوشی ودر فصل هشتم در خصوص مقاومت خستگی ودر فصل نهم در مورد شکستگی ترد و در فصل دهم در خصوص نواقص جوش و شناسائی آن ها ،انواع ترک ها و آزمایشات جوش می پردازد.

برو بالا