پرسش و پاسخ در مورد سقف کُرمیت.

Frequently Asked Questions –Kormit Roofing System.


در تاریخ 10/6/ 1386در شهر مشهد جلسه ای با حضور اساتید و مهندسین و دست اندر کاران ساختمان تشکیل گردید .ما حصل چهار ساعته این جلسه سوال هائی بود که توسط عزیزان پرسیده می شد وتوسط مسئولین شرکت کُرمیت پارس پاسخگوئی می گردید.از آنجائیکه این سوالات مورد نظر بسیاری است به چاپ آن اقدام گردید.این کتاب برای مهندسین محترم که در خصوص سقف های کُرمیت ، تیرچه های کُرمیت ، نحوه اجراءو...هرگونه سوال و ابهامی دارند مرجع مناسبی است.

برو بالا