رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
استاندارد فن ورز  اجرای سقف کُرمیت

استاندارد فن ورز اجرای سقف کُرمیت

استاندارد فن ورز اجرای سقف کُرمیت

استاندارد فن ورز اجرای سقف کُرمیت با پیگیری بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس  و با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای اقدام به تدوین و تصویب استاندارد شغل و آموزش سقف کُرمیت به نام ( فن ورز اجرای سقف کُرمیت) نمود.

شرح شغل

فن ورز اجراي سقف كُرميت از مشاغل گروه عمران مي باشد و در اين شغل وظايف انجام تشريفات پيمان و عقد قرارداد تجهيز و سازمان دادن كارگاه ، هماهنگي با كار فرما جهت آماده سازي تكيه گاه سقف اندازه گيري تيرچه ها ، تهيه جدول سفارش تيرچه و ارائه به كار فرما ، نصب و جوشكاري لازم تيرچه ها و نصب بلوك انواع بلوك سقفي دائم يا موقت ، قالب بندي و آرماتور حرارتي بندي سقف ، آزمايش بتن و ساختن بتن با بتونير و آشنايي با انواع بتن آماده و انواع پمپ بتن و پهن نمودن و ويبره نمودن بتن روي سقف و نگهداري بتن ، سازمان دهي و برنامه ريزي كارگران در اين شغل انجام مي پذيرد و با ناظر و پيمانكار ساختمان در ارتباط مي باشد .

تعاريف :

استاندارد شغل :

مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود .
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .

نام يك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطلاق مي شود .

شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حـوزه شـغلي ، مـسئوليت هـا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .

طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي .

ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .

ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير ، كه شامل سه بخش عملي ، كتبي عملي و اخلاق حرفـه اي خواهد بود .

صلاحيت حرفه اي مربيان :

حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .

دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني لازم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كه مي تواند شامل علوم پايه ( رياضي ،فيزيك ، شيمي ، زيست شناسي ) ، تكنولوژي و زبان فني باشد .

مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معمولاً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .

نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخلاق حرفه اي مي باشد .

ايمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .

توجهات زيست محيطي :
ملاحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده استاندارد سقف کُرمیت  اینجا را کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

 

بازگشت به بالا