رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی

ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی

 ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی .(لرزش کف ها، لرزش سقف ها)
مترجم مهندس محمدجعفرکرمی

AISC Steel Desion Guide 11. Floor Vibration Due to Human Activity
Translation by Mohamad JAFAR kormi C. Eng.
این کتاب نیز از سری نشریات راهنمایی AISC (انجمن فولاد امریکا) می باشد ودرکمبود مدارک واطلاعات دراین زمینه میتواندکمک موثری به مهندسین نماید . مطمئناًمهندسین مشتاق مطالب زیادی رادراین مجموعه خواهندیافت که برایشان جالب ودریچه ای به دانش امروز مهندسی ساختمان می باشد. ایجادآرامش ذهنی دررعایت حدود لرزشی کف ساختمان برای استفاده کنندگان اکنون به عنوان شرایط Serviceability به تمام آیین نامه های راه یافته وامیداست درآیین نامه ایران نیز آثار آن بزودی مشاهده شود. استفاده کننده از این کتاب باید تاحدودی به مسائل دینامیک سازه آشنا باشد .
فصل اول مقدماتی درخصوص واژه های پایه ای لرزشی واصول ارتعاشات کف ودرفصل دوم ملاک های قابل قبول برای راحتی انسان ودرفصل سوم فرکانس طبیعی سیستم کف باقاب های فولادی ودرفصل چهارم طراحی برای تحریکات ناشی از راه رفتن ،ضوابط وطراحی ودرفصل پنجم طراحی برای تحریک های ناشی از عملیات ریتمیک ودر فصل ششم طراحی برای وسائل حساس ودر فصل هفتم ارزیابی مسائل لرزشی وضوابط ترمیم آورده شده ودرنهایت جمع بندی کلی نیز آمده است .

بازگشت به بالا