رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی

ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی

 ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی

ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی کتابی از سری نشریات راهنمایی AISC (انجمن فولاد امریکا) می باشد . این کتاب درکمبود مدارک واطلاعات دراین زمینه میتواندکمک موثری به مهندسین نماید . مطمئناًمهندسین مشتاق مطالب زیادی رادراین مجموعه خواهندیافت که برایشان جالب ودریچه ای به دانش امروز مهندسی ساختمان می باشد. ایجادآرامش ذهنی دررعایت حدود لرزشی کف ساختمان برای استفاده کنندگان اکنون به عنوان شرایط Serviceability به تمام آیین نامه های راه یافته. امیداست درآیین نامه ایران نیز آثار آن بزودی مشاهده شود. استفاده کننده از این کتاب باید تاحدودی به مسائل دینامیک سازه آشنا باشد .

قصل ها:

فصل اول مقدماتی درخصوص واژه های پایه ای لرزشی واصول ارتعاشات کف ودرفصل دوم ملاک های قابل قبول برای راحتی انسان ودرفصل سوم فرکانس طبیعی سیستم کف باقاب های فولادی ودرفصل چهارم طراحی برای تحریکات ناشی از راه رفتن ،ضوابط وطراحی ودرفصل پنجم طراحی برای تحریک های ناشی از عملیات ریتمیک ودر فصل ششم طراحی برای وسائل حساس ودر فصل هفتم ارزیابی مسائل لرزشی وضوابط ترمیم آورده شده ودرنهایت جمع بندی کلی نیز آمده است .

اهداف راهنماي طراحي ارتعاشات کف ها

هدف اوليه اين راهنماي طراحي عبارت از تهيه اصول پايه‌اي و ابزار تجزيه و تحليل ساده جهت ارزيابي قابليت بهره‌برداري در مقابل لرزش و فعاليتهاي انساني در سيستم كف هاي فولادي و عبور عابر پياده است  ( Footbridges منظور محلهای عبور پیاده میباشد که زیر آن خالی است و برای عبور از روی آن مسقف شده است) .راحتي انسان در استفاده و نياز به كنترل حساسيت در ابزار دقيق در اين مبحث مورد توجه است.  هدف دوم تهيه راهنمايي‌هايي جهت بوجود آوردن مقياسي در چاره‌سازي كفهاي مشكل‌دار است.

  مسير حركت

اين راهنماي طراحي براي خواننده به طريقي ترتيب يافته است كه او را از اصول اوليه در لرزش كفها و اصطلاحات مربوطه در فصل1، به سمت ضوابط قابليت بهره‌برداري براي ارزيابي و طراحي در فصل 2، جهت تخمين فركانس طبيعي كف (مهمترين ويژگي در لرزش كف‌ها) در فصل3، تا استفاده از اين ضوابط در فصل4 ،5 ،6 و بالاخره امكان پذير نمودن مقياسي ممكن در چاره‌سازي در فصل 7 مي‌رساند. فصل 4 راجع به راه رفتن و لرزش است، كه شايعترين موضوع مهم……..

مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی

چاپ : انتشارات کُرمیت پارس

بازگشت به بالا