رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی- شرکت کرمیت پارس

جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی- شرکت کرمیت پارس

جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی- شرکت کرمیت پارس

 تیرچه کُرمیت در اسکلت بتنی سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به روند روبه افزایش کار بری سازه های بتنی ، تیرچه کرمیت نیز بعلت عدم استفاده از شمع در زیر تیرچه ها مقبولیت یافته است. حتی در سازه هائی که بعلت کم کردن مصرف فولاد در تیرچه ، شمع در زیر تیرچه استفاده می شود ، راحتی نصب شمع بعلت همگونی خیز از پیش داده شده به تیرچه ها و تعداد کمتر شمع مورد نیاز باعث امتیاز دیگری است برای تیرچه کُرمیت .
این نیاز ما را بر آن داشت که جزئیات مورد استفاده خود را به صورت یک مجموعه کوچک انتشار دهیم. با توجه به آنکه در دو دهه اخیر مسئله زلزله و ارتباط دیافراگم با آن موضعیت یافته ما نیز بر آن شدیم تا جزئیات لازم اتصال تیرچه ها در سقف را با توجه به محدودیت و راهنمائی های  ACI در مجموعه زیر ارائه دهیم.

مقدمه:

زلزله (Northridge (1994 در کالیفرنیای جنوبی درس هال زیادی را آموخت و به تغیراتی در آئین نامه های رایج مخصوصادر کد ACI گردید. عدم اتصال افقی سقف ها(دیافراگم ها) به عناصر حدی (boundary members)مانند کلکتورهاویال ها(cords) و پل های ساختمانی باعث مجموعه ای از خرابی ها شد.از اینرو در بخش 8.8.1.6 (سقف با تیرجه های دو طرفه)و در بخش 9.8.1.6(سقف با تیرچه های یکطرفه)آئین نامه ACI 318-14 مقید می سازد که تیرچه ها طبق شرائطی و برای نیروی افقی نیز به تکیه گاه ها متصل باشند.از این رو برای سقف کرمیت نیز اتصالات زیر پیشنهاد شده. توجه به این نکته ضروری است که پوشش بتن خاموت های تیر بتنی نمی تواند از نظر اتصال افقی و یا اتکائی (Bearing) کفایت لازمه را داشته باشد. بنا براین تیرچه ها باید به داخل شبکه خاموت تیر بتنی وارد شود.در غیر این صورت باید برش توسط اودکا یا لوازم دیکر و کشش نیز توسط آرماتور یا لوازم دیگر گرفته شود. در زیر از اتصال اخیر با پس وند -مزاحم یاد می شود.

شکل 1- سازه بتنی – اتصال تخت- یک طرفه- مزاحم 

  اینگونه اتضال معمولا بعلت آن که زیر سقف یکدست باشد و یا در اتصالاتی  که عمق تیرچه و تیر بتنی نزدیک به هم است ، پیش می آید. همانطوریکه در با لا گفته شد بتن پوشش خاموت نمی تواند نیروی برش تیرچه را تحمل کند.بنابراین در موردباربری نیروهای قائم استفاده از اودکا یا هر وسیله ای که  بتواند نیروی برشی  را بدرون شبکه خاموت ها منتقل نماید می توان استفاده نمود. در مورد نیروی کششی افقی ناشی از بار افقی زلزله بین تیرچه و تیر بتنی نیز بر طبق دستور ACI  میلگرد ویا پروفیل کششی دیگری تعبیه گردد.
 جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت

 شکل 2- سازه بتنی – اتصال تخت- دو طرفه- مزاحم 

در این مورد نیز مشابه توضیحات شکل 1 عمل شود.
جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت

شکل 3- سازه بتنی – اتصال تخت- یک طرفه

در این اتصال  در نتیجه  فاصله  مناسب خاموت ها و کوتاه بودن تیرچه از تیر بتنی اجازه ورود تیرچه به داخل شبکه خاموت فراهم شده است. بار قاتم تیرچه توسط سطح نشیمن تیرچه تحمل می شود.در  دهانه  و بار متعارف این میزان داخل شدن به داخل شبکه خاموت حدود 5 تا 10 سانتیمتر است. نیروی کششی افقی ناشی از بار افقی زلزله بین تیرچه و تیر بتنی نیز از طریق چسبندگی و همچنین آخرین میلگرد جان تیرجه که در بتن به صورت مورب دفن است مقابله می شود.
جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت

 شکل 4- سازه بتنی – اتصال آویز- یک طرفه- مزاحم 

در این اتصال ممکن است در نتیجه  فاصله  کم خاموت ها (مخصوصا نزدیک ستون ها) اجازه ورود تیرچه به داخل شبکه خاموت فراهم نشده است. بنا براین مشابه آنچه در مورد شکل 1 گفته شد عمل شود.
جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت

   شکل5- سازه بتنی – اتصال آویز- دو طرفه

 در این مورد مطابق شکل 3 عمل گردد.
جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت

 شکل6- سازه بتنی – اتصال تخت- دو طرفه- مزاحم 

 در این مورد مطابق شکل 4 عمل گردد.
جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت

  شکل7- سازه فلزی – اتصال تخت- یک طرفه

جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت

شکل7- سازه فلزی – اتصال آویز- یک طرفه

جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت

شکل8- سازه فلزی – اتصال آویز- دو طرفه

جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت

شکل 9- ژوئن یا ریب

یک پارچگی  (integrity)سازه  و تنش های ثانویه ناشی از عملکرد غریزی سقف لازم می سازد که عمود تیرچه ها نیز تیرهای عمد بر آن ها تعبیه شود. براساس استاندارد 12977 فاصله این تیر های فرعی که آن را ژوئن یا ریب یا (tie beam)  می نامیم گذاشته شود. فاصله این ژوئن ها از 250 سانتیمتر نمی تواند بیشتر باشد.
جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت
بازگشت به بالا